Laptop desktop accessories Ssd U.2


The FASTEST SSD Technology Explained - M.2, U.2, and MORE

With the knowledge in this video, you should be able to comfortably pimp out your storage setup to the next big thing.

U.2 vs. M.2 vs. SATA Express Comparison

This comparison looks at the differences between U. 2, M. 2, SATA Express, and SATA SSD form factors/interfaces.

MSI® HOW-TO Install U.2 SSD

Motherboard: X99A GAMING PRO CARBON X99A XPOWER GAMING TITANIUM U. 2 SSD: Intel.

Which it the better Connector U.2 or M.2 GEN 3 x4

Which Next Gen Connector is The best option in a motherboard.

Intel 750 Series 2.5" SSD - Is NVMe the final answer?

We know that Intel's new 750 Series SSDs are amazing.

Choosing the right SSD: SATA, M.2, PCIe, and NVMe explained by JJ

Which SSD should you select for your system.

MSI® HOW-TO Install NVMe U.2 SSD with MSI Turbo U.2 Host Card

In this demonstration, we will show you how to install U. 2 NVMe SSD with MSI Turbo U. 2 Host Card.

Intel Optane Exclusive Hands On - SSD Crushing Performance

Thanks to Intel for sponsoring this exclusive look at their new Optane technology.

Fastest SSD Ever! Intel SSD 750 with JJ from ASUS

ly/PHMonoprice Intel SSD 750 400GB:.

HDD Vs. SSD Vs. NVMe M.2 - Does a NVMe Drive Help Boot Times?

Today I perform a heap of real world benchmarks (like booting Windows 10, launching Battlefield 1), where I start testing a hard drive vs a ssd vs a nvme m. 2 to.

Directory

SSD Form Factor | A Working Group Charter promoting ...

28-Oct-2010 New SSD Form Factor Working Group Aims To Promote Interoperability, Scalability & Choice . Looking to promote greater storage efficiencies in the data ...

FMS 2017: Kingston Demos Forthcoming 2.5″ U.2 NVMe PCIe ...

Part of Family Delivering the Industry’s Fastest and Most Advanced NVMe Solutions; Powerful Demonstrations Highlight Scaling of U.2 NVMe PCIe SSD ...

Solid-state drive - Wikipedia

A solid-state drive (SSD) is a solid-state storage device that uses integrated circuit assemblies as memory to store data persistently. SSD technology primarily uses ...

SATA vs M.2 SSD - [Solved] - Storage - Tom's Hardware

PCI-e based SSDs are significantly faster. I don't have a lot of experience with them, but from people I know that have them, they are 2-3x faster than a SATA3 SSD.

Storage Solutions (FLASH, DRAM, WIRELESS) - Unigen Corporation

As the needs for nonvolatile memory have grown in the last couple of years, Unigen has focused on providing cutting edge Flash memory solutions.

_MG_3019
s£>LÞÕÿHjWÌݺvûwùeÙO Â#¯Y{u ½­ÔÓ0XÕ,ÛC$²¡e&Ò¦/,H㨨Ý1^¾Ndµê_~Ü£`O\Æ ÈVkdHe è~T9.­é¥¯A$¡å%7¯E¹~¶ï&©ÎÿÓóÅÅþó$p(¾...
Photo by ..::tomalbert::.. on Flickr
IMG_0100
ÍmF9$5 lFNÑ6ÊìJàzómÁmͯ:ÉUbv÷ÁÒÅ5_âcß,¤Z1db¥Ew#Ã-£-tE@HÏ ô¶¤ Ó}'â;4@óÕG¦vjSsÈn2 ¯\òqoÃÅ<éúR µz÷þ^8{©Ç8ÐÅí À°Qð®ä!_ êWíaCÍõKégѺeBqâóSе'h¤0]BÍÔ0+§Àå ÛAØ¢ïãÑõÀeÑ :«ò®Ê±Ê˹º¹f3ð¿ÙOåb´Â$º¸ ñì)...
Photo by miya-aki on Flickr
n 9 ã ¢ 0rdflirdfli255 referenceviewingconditioniniec6196621 255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0 255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0 255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0 q°smzóî¯anóøÿxâdõþ´uu­¢èÿ²àwäëå«kc§m}k¬þ¸l©ûiö¥3è×g¡iwz¡¦éckk ufæptonåd­¦1¹mí¹ï}©ã¸rqbbμàpåûf×ùqbºöþ¤hóhyzu7z~öèêòz|í´·¹tabwýd¶cçl¶xïómwy~f2ô§÷tã5ÿãùè¶eü×0xä±ty§ì«ºfé·lú|wræ­âb2ô¡fgªìãöä´àªáa¨zv8±ªëtiî¬kõ¦xáõkmô¤nöìc¬±á£øx¿{iμñtv·ºó¸þuiyboììo¦g¨¢ëkbk´6¯3zzcõeêô­ºûãiáîdm sr4ôrflx®åoùø¿éåé§ãqagèmëá·tóé1å²®¥rï¦ï³g§qüdvóü¬z¬¥aæ·wi9¬q£ñâon¿~xenzqu¬ásqzuev¸ssaýômíc èâj£réû|arî§fëwdîp~öøsμyfrøö¹oöèîumuqõëãu4vø屦²úô¯ee­r½»{âmzü¨îö·wg¸p­ÿ|}nv±7a¾i6së­ïkõî®÷vñ5ì­k1ýô7ttäü}fÿéd{ yhþe»hq¶á4òø0´0äçëþlzquþoó®­wænyáabäjh¢§üojélμ8øoñlêå¿jz÷útöó2êo4§oèà¥à«âpùgxþîsáacìúôëkcçºõ­4êdõçgf¿áuég«xÿóäæ{ùìòèâb¦¡¿μäægqpy¦ñàföuþªwùᬷúíû3gafäz4¥rr æ{aw·ÿ£èêμ¨r7aðò¯ãç¢knv»°x8ü²3¡ä¹¡eÿäë§í¦jòígjúifbäêx×szp¥ð¬æafá·qäögý6½¹õ¡¹rþàôû££|jñ¯ãû2hn¼£åíïq¼á}iyqñêaûtøáfrñâwí¨ùv·o{myáetancwíde3èæ©cç9¢¼6òü4qjᦷvôþ²á¸¶sëhæckê¤gª}vz9°në3üz¾äùsãøcnìóz5ugåñ6f8ògf·¸aôb®uá0 ÷²xûêìwíséëkt³y¨âkåçiåuósçqpçþ«ráár±4k»¨¶wóætënòãö§â«ñõiü¥®æòzzn3­i2l{¼¯æí92if3º4käqäó¿åñà6êíóv­2ýgr¶hôø£4õ~|ää|xfbvå­sq¼ôfåí®¦©îhçªx¥ø jën¯ôûãvüdûòfõ6qþúíôtü³qm¦iäw¾­½¤õilugúb»u¶rêe~×kölüëåaÿî¤xllμ·y¼ksà«oìñpj­ðμlg6£eúóxkyª}zñýõ³j¬­âûf¨ê§¿ghyaᳺzsrj~frcùq¬øvî´îùdf274åñ»r£n9£f½åð¿ÿõæøêvvòàéõéqñùn¾9j§2æâàdíö²4¥0«ûjgñuve÷öãec½c¦mmtbbie¥à¦àôûaýèsk μuw4í¢¼ùûô4sô­®õàtóböä«hïý¨èôsqs©õýûn9ñoúýá{û0×õýnúyxdíä93sö°îù9s½¼ódþoª|1d¼we29¸¥°æë5iúm¼w橲¢apíìoù«é2âõé¢ýivcõíoshþy½μñefnø§ãv4âôb¥§¢c0ãðï8áèçæªsþöüzmz¨j¤»ò¸qîaãk½h¾¦bhfnjòejí|âýqýõ|ù¯êk5âê¬ää®üm®vèmìwúû tyøæãîäücåoiiæm«auyyçöbìäãý³äsôôæ¹xr4°mk¦}qfäi|dé¬4ûý½ípiª9e¨q⽪ô¬çônúævbãö«±1¾y©è·vk{õid°àñ©¢è~vað¦sðylf98òæa·ÿöþar9k·õ£âtêu®lmõª´¹¯ûhμ±èäøèèò¥cj¶ñxcòìtsn¨ý·©o¬«å{âà©xò¯fidzμhèòº¦åvsbk9a÷xåsâèûeúiº²õoz¯è×ìöjh¥mýhi ×a´f¡¥üw8dwìõà8cóýªsyuñ¿õ²½çëâÿ×é¾ý~u§óþëÿ6º÷õ¢ýof§μk·üãòúúsuô¿oóéêù¿miîãùôå9q§m¿æül­¨åî¸üúö°éÿõûòô}~uéí¾w¶qä´þõmx~õré¿úø²³j³ýuú­9ouãnõíýb¥ï×ý8¾±çñ¡õ8rμízíúwé¢9~⾿ïír¯ísòöé¹ÿýw÷¿gêÿyðïýçñéfº±dçwÿ·õk¬qáä}oñô¹óöyóâ§jgã×f«k®ýcì§ö q2¯~õÿñ¾½çõýójö{þÿ7è¿÷ónμsþ÷v¶y®£þú­ö~­êoê¥9oþëçîàdàiüñþýstôþ½ê£}z¯μoø§ód}èlü©ý9ëõ¿fö¯×ëg§k~l»xúøsëuú·ôïjºøïê¿kîrgïvmuþ úùúzièzõ§ùço÷fsaâ¶æñ÷¬crúøåýóel}¦þ³®zuÿjåjö»ö»âô8äun}wë5¦ülüñÿ}i½~õoûùã×éμ8öÿ¬ãçó2ïôÿéò¥yméqûtûìïjxä}i®å§zç×ÿjiõ¿ªñõ¿ò9òõ¸zcð}¬ylêwõþúÿ£ú£ê´ë¿zv®¬¼¶ÿù8bim¥®k¸êì»ýüq­wpÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3 0rdflirdfli15 18rdflirdfli255 m{o³muãéï¹ný¿ìâ¨ø¾ûs¹§lr©ûuánb«j¢¨o²ôáàör8¤ætå»±i5âªÿwò4fp~k·¶¥w·yh¦ezômúýppxäμm«rüskòr¿èáóéaldté×èñ®j·¨èi{~ðr¦1zaò§nâ×ymoaý¸òuòïo4d«lþenëüd©μqμ¶ivü}°ªõ4­wý2¥u½9¡éðígm¦ñ¸þ8óm³¡§olüþüm4¶ò~°õuâqh¶m¥h®h¥~lc8ó´n9ýó0ka·gp×lép ãêt§m®­ua±ôidê´íj£a®çnsnμöbåäèâp¶v©rî7­r³ù¤e×il¬a0¢¶ùfý08còøæïaxlwunvèfúbæ55ür¤¶îàö§ï¦°içémïsóäñi±¼×ãûp7òú÷ðïeuñgjüòlëqs qyççãhiæwfóâþù§ïäëûczôxmq´nçã²zxclô¼ó¶s¾çèæúèxtýkïèî|qâgè­èûl7­w4pók»zv×å2xhcjmþ{än»8d¸cêqzs~dê2km7þøsüûå|løsh´h6æ7ìwäûâlô÷zt05vü»~8úi£¥bêvue5zs~¢μá}æ~ð¿ûèálw6ûë5ðúiì·üò÷é±è¸ê»ç¦dàf«ò»xý9jfâ¡û¨åmä0àðm¿ðâlw󡥨­vëð×ãl¶º´ »m¹ähqàél¨ûçi¥ïeç|w÷u»õüø r­2bê±m°5rs ý~׿ïïiø¾®5alþ¯5ë±ê8ïâa©wòfëýroñahoêòö§tïþö«jpko§¬ªwaöeh~ééq±±÷å¡më祶μ꯾þu£kñμüâåqqýâquñábqosªaúμøâ¨i¬oaül0ú²æéò÷àäöî佶 kckq¸còñþ8qkù¾ð5ü¿¤ü·¾ô§ãcú¥ó³μñòéöb2}j­û{ãjçñraøijõ®6éu¨°þ2båûâçycuãøõútâëqõbõdzñû¨ÿhb4½®¦v㥦ùæí¸½ºlàsúþr×óîbjøîz|°óø®fne¢·¿½»ëm¼×1níû¸§ðââð×úô®îýöärç®5îgäxöâñ«m~côôs¦ýð¦ûéx¿oóø±6u§k¯²ò©|¾ìkw3²öchèëjé籯êè9ân¬jýìtz´2õç¿àwñò± xôþeú½zdjô5b¨ôï¿caøe¤wâ¿aíúø½êir5þ÷å¾èò¹zìãzõs²èáþpîwür·õkêp°rmÿïød´ïy¡ry£¶s¯ï쨣méâ}¡âv{¥|mj|ësmëýc¹μw§ãã©cpg~þäymü¨ävú0μ´³°üo·ùýùeμ®mo£m|4è×rzãåò½ð7å5μ¼xêmi£¨ù×î帩z¼ãvílínæùqçbwíoó®xì£õpîzóv£pqvû¯r|ooé¦þ¯¡yvªçsmã hejvú½}ªam£cô£xùbý¨ùïój7zoxôý®à»ôásðxbðwúnd¡á¿7®mösôiëíájå³üw½vtwõzt÷ôa¤ieó½0bho¾õié·liíñq±íòákji¨rëm×j|¶­¯óôø¨iõñ8o1rebåμôûli¸×ë¡5¥{÷ùa¥gc¬â¯jë8zpp8önüi¨×à£ë翸ûqyt°f4ø}ýð12j®í8«özísûçcidºräðô4¯m©þvxòjòïèòjîsügúëóbàz´a¤ïøà àýwzíjá¤zùëóp3drn¯sn£¨®ù4ue¶®õzk·u82hd׶iwjbªrgøaöxê2r»¸ñôxuåâ0¥peç¨ëèaát©øàvôàtb¸íu¨ë¾ªnâhàaeëê2èúisj12óàûsäï©öèêô5l¨²v·nûsøb¯éw¯lxò¯ó¥4õïè¨7þù©1î2seﶴwäâ­ªp0¡}kׯ­6iés¸ôué¸â«÷0ªðcó1be²ht§cáªátn0ú¬{¥c¡ïjcõðæõeõko6 ãíeöäaþa·6e±ocäp¿êë·7nvsò£õ4q¹õeeûuz¿nøa¤úo{­jðós¾þ«vfýk«é»úó¼öo2kðû¨þì9©újèlμmþ}q´iå­üwápãá¾h7e¥þéöh5rïþövcq3møàéç25öaû³þ¸èón4ï÷ëàml§k¶ã½üûõz¦¶ÿצ²a4htðszsçãuêñºðssvëäè­ó¤îäømñfz±¥ÿæ2óèà§îèsç¯öãkhðð0¥vûäfe§½gqï4çó7joñáä9~ö ®r¶1vhú¦«±oz¼8èekðv¾lj6s¤heoãlç|93äzto¿²xncv~§g~rôòèò8¶μðýxòñ¨éï÷·imõø©nu12j¦sný½ësb¯yüôøªåûr¨þ¾øiþð¹ëüks¢yó§¿xx£öpqíô¤ú95hpiüûøâd¢w¤s¢¤¦½àësªêjÿ5¨s¦hçöhïmkæôùós¬dbvèbfkpμ|p¡aëé0rxõjjvåñn©c×õ¶qr¯ùõí¯ýmslp¬tàö y©4öùïlmwkøvìh©süþdýjjò2èïó¦ñpgxôu©ùbòðμy´þjvâkr{«¨p¿¡¥~9bk¹ãäc±o©÷þö¿äiakl긯û¦ýý¶éñið~ïíråj|ð­ªúpr¥ì×nkc©øzw¿ë¶ne¡o°â«j8ø×ø|°¡a¡åô{»encðsvyqö¯õí©¥ëät|éööñørdä¢ûjîqbxglõþp×dö8pμy}sðãtl~«êýbíà0¡¸øó|³¯à×·ód¨xnýéwiu¢ áñ²£·ùªiùuÿ|¡m÷μo4âõpâýooo|i6¥5åide~ïlúqóû{×eeôûöþ¸xñ4iþ9j£àqø¼2àéfø±îphd©÷éòd¿4y5c···ue~b3mryp©rà©ûûá¯idvqhìq§7ève°x©°üuï×éh³hxs¿â0zgþ£úâ©mí¨}®ãì¥híjàjîöôzôðéseñl¼ñ®þy¾îúêûûøôuqzôûài3¥nþðé¿ùø¹¡ú|sñr¨¡é|h~×ëþìçåàbjª wn~k¯äv·ó3wrü·4í5xkvêkãiâwøývéwkõéâéqthqâj¾§®duozÿùi4ó2jt¨øh®ô¡ðcvfz5°qííibêpìks¡¸àsg¯m»ý pªôº|ñpv¥ø²zk®ëzøï jâiáxòjþñ¨¯ôâå°àpôføm0nu uª95äöμ8ªñqösst§7èqeçq0c{xïóãkjé¨rã¶ýáø¦þaô0¨¯bê¦iæð«þμõ»²´ù½qzwhvmâgwsæ¥r»amâpiýÿ2kôîõìoáôeò5¦à÷8û¦÷pk¢à¼ö©áieú¥2âä°­zðr½¾yttyμ®·qåëw4ïn»cmàrseªûüñi¡¥×sl¿iõ©ïμ~¤·à§ìv´ïû|°ò¯mr·z»øå´g¤bêxà×zbã1¿aq¦|w0ªësq¿ëæ§bä×ó¦vpbõôñ 2ãsr{ø÷ésoè|ãliºô¦õónib࣯ã¡ó2¿ýõüql¿nìiàmâyqªzòhädqâ«bû÷ýtå|þ5¯äãfn¦¬±úμ§¿ç×l¸eh4t×nckäòsª±pjûc±¨j½gå¤þb¼n7±5xë}ÿî£zªê7âþãçåí¥va×â¯b~{ôðáâã£äq}ë5ôvë·~»|éõwìjxwèssçóì¡5zôí¶jñ¯ùvù©°øqyμy½ìl4dþcμoôöæq4uon´î×ûp¢õeòäìk× w®û¾bòô¿3é østwj6jwíμ~üpó¬cñ«qácrôáhd¶6r0ktr7§aüqrbxjàhëlé1·óyw§zjué2tâ2xö½7ù6àq±éü¨}¹ú¿føúð¶ú|tâvæ¯õáhà¢crôûׯïåëwýcþ8úð¥óyjþ¸¥k·ùí¶³¦fås­üxnçòþ®p×âòr£ý¬μxeòù´r5§ëè·¨m7ûu¯àøãl2¸òìic¹ïí¶kdòõähèë¿ëé5{køècvãûû{dkîrëû±ê½¦õösa}bèðö¾°uëtwño¸x vý0¡ªbûv®¢éfþ8¡z6·¾awëqg¸¡ïöëzfôû§zaéóñý{ë¸åmdþ¶ªhÿ·úm«¿1¦g¾íûæ{òk¿âv®jþ¾õþtêj¨õþªþüf¦¤þ tänmqszäuõμñ¦´üþytpbvsè~¯áãtμbþ~k¦køè¯ro°ë¶®4ªmj6jèôài¿ëmfaúçra¡©¡ðvj3s}e¹êàd¼v}4tüôúòiâcg­å¡zzóûxôìpezo±¨løïæ«v©û½e|~yúåón¨zþÿícäuçyàmnàxolm7i×åbàuö÷è×âp2yi¾þ´¨­yðçn5íö29â7âç½|0úò5ë²»tô§ñëi|íâh5k÷á´òöjªs¯âzμ¥­ín~ à¯ëãøckkãëômý²lptæúi×ç¶d9f3æ´­qp|v§¾£m¡f4§lrãoþûøxdø~ªñsáð¶ø²gû£åe{v°àí7³»p3}ðμ1¶4éìîrjr¥jw¿ni°dgb¦¤vμâédq¨¯aî|u«¢p8zp1oquwâgú­xîhì°äp|ta°¥h÷ûâþon¬mhóûμqtí0÷g}»íl¦nýÿî¥óslënô¨üÿfi¸pqþ»wqý6fkþøìwu¢ócóàyd¥opáëívba¯nô¯lbu¥ûre aó½hãh uàlºvwzöårhàìöabir2âþú¾xuqxs¹ûb¨7iμ~d~½²lvêªêjðï¸ý¬ú·§ºîgbûíô×¼fèöø2ïcïôdi®ir§oõ±e©ktë¿äi¿åk¹üþûmcòbfõñïý£bñ4â~8r¬1t©ïôóçøb3μaþûû|ð1b±fsz¸xrlò0¢¿wûdðo¿|öqké~lmeií·¨ê§v¾5ì{wúfåû¶ùsáñà©ão¾m|tìõåupå¸áczñ8jì§ã®srÿ¾¢ü¤qþ3w¸g©îö¦ ¢ývh¤ój¸éøäuì¬äö¨j¯ùyìtìimºqaid¼vícsú«í´9u¿zuúzéfò0¨¨¡çûnõ¬»iðó d«¥±§ë鿶i«0ajmó¯müpì9¥|§oës¨äõi°þ½vüabîåöïásúch÷q}´öàam~ü£jpöüýøbú6ût¸ü㸮«étì¡è7©ürlòhõçó£ºç®ukèéûoçæ¨êiûäöï÷åid¥7¬õa±ooãe|ízª½μisrst~éëú·ä6·pªkâÿ¾²îüh§òwûâ°wb|gjjjd¡gzô§ù² c2iêqü1dvàjvüìkzd­³1°pø¯áagífuëcøbp§¼°¥{xø¥jñàûùqm°àáxpoövçμ{iõqngöm¿¦®b­è¿×¥7zj¦eíò¿ xó¼ó¹ríspwñû²drc¿mμv¨¯¿ðè¡óìp·puºðxöûúáæî ·lóãrãj{è¶aõô½o£üý²ÿòçê¨v´×®ãcíçm9põëú¿þvxμhooêáuxûâμå·qüridî¼®ç§m»ûáj rðì×¹©p¤å©¨òqòâ´~òøtøí»õåv5§äé¹í¿m⯺pýÿk·¶¥â¥w¥­ýâê³q5qoö~xmìmní¸®ýkoõub¬μ¨¨«ãþþsâ¶ûõððç׬ipkq½ùtës«rajïccûý¬p¹ù¤vë·ùü°«b9zbè~~l u¢¹åçbz®ñúëüöîs·ë0hj¦û|k|yhbtμ­hùqr¤xxàiwxöþ¾ük­wqþ¸ªæz¸§s¿oã5sw¡n~x¥eûr§osmzw®zrüç¯ïèàvó§¥4¢û¶winðnkáûry¦ô8jôkô»±¯õ4ãåølk¢õâ§~¿6¶ô©°ú1¥μd´jejñûí¤zá­1¤6ñtññmúåeu¶vééshìr°t¥ôdè2innæ÷8²àtoðó¦e2μ¡èevtmú⨸ý0¡isçcbûmôzoû jmr×óñà¨3¨·v6§|úû1¥w§ë9·¼d§¨o­à×çqûuxbñëx8îrtzahï×μú¸jcrêçç¦h¡ïhm{×®yâã¡àºõ ®ïx¤ðìvéíí¢rhfó¨½ojíë~mækû¾ÿi7ë맷je¡d°¼n½zó9jp·õsënÿór¶ã7òqpäê¯1d444íüãuâkáμèã°újñ¹¡ø÷uhþv®r¸¶bi©eïâè~ì¾dä{ô¯îuytoós§ó1£ñã¸båqææùöétsëìr÷é®d5ûûÿîoò94ñês®d¾j¶ôâ¢tt9b~úätæòkï£t¥sèùdkçnü«tãoevqmz©­û¶m ãïç4¡ rbhà«÷èªaìÿvún½hhé¿ùõãh¥®àç¨olm4¢òk±ì0ziåàxv¢n©nø¡°íû4­p2v¥jìpán5ìé£ããä°lvïþ~ø©aj±ñã¹5­õ¥¡øûöisôâ«pèúóúb«kíμqe·èsqμïnkmïoóöåzõ7us«ház6ç~ø±óá°ývø2ààjbvájwnâ½6ú2ûóïiqc¾ô®ÿëí øã²õj5so¼vs¦féìõp§jñ²iqþ«j¸¦ãûrm×qmõ¾y6ïò¨ãz×mý°ãvv®ãqlâjg»òn㾧¸¼us¡÷úéò¿ôyv¬9­iôp÷é¡¿¨¡×m£âxûu9§øêjkãálræqbhx9j¤ykpôóμüöêøôêüºxg´fðxí§äøk«v¢¬ç©æwovqñ÷úrqãíövmïïz|pygaïá×xøq渣uà§ðí64ãï­w¿zaód²r¤|b÷z×妩x|cämjc¶¥þ ¾wôggaûëàaäubóõsü¶§ñë¦cxé|ûs8äòôîù1eú¤§¯wüv|ºý9ä¾vy}osý¸òx¤ôcfqm~préîçôuì2רòþcpÿæ1e¶fv0¾â¿×úýsv¨5§zï¿ãcé­x÷xïô8ü©pñx4á³μ­uôïqúçów}f4 ©rpoþvû§ùûbæ×é¡øn4dõ¶õ®ùeæwjääøöþçoá¯8dr¤ômøáââüãx´¸ô}þx8cñùò´¯óíhñòäô¾âpq0ùênd°ðkm»óûxe§eavühï÷í¦eøóöjü4øgzãkæw¨etsm½åiev8¤²qëμý6à¢ó|·©zgcþ}p¤dd¯¤bécìojø¡|zäûº¨mý§ìípjê¿0e¨wàö±4òëæ¡àãpüëmçùx­®meuùkaôíï¤×dèywzûÿixx6ä ãºâïe§¢uç1 ~do7là|ôf´v6ïe¹¿ÿ«r°»¡ø7þä¶l{û¶v±oþæ¿´0kéuû²hàlbôðóèààþçqhjûðíøõ²·7jxpkbò½él®áxwàóoö¿³è3}2ö´j¶§lázzå|orkjwkiðaaþ¾¨åm´à´gpits||~xmûgý¯ë­l1b×lmiiôécþμù¢d´ä2ö§qlm¬eé½2væh··jumi7sj÷çlr÷ò½¥t½aé÷moejmש¦àé¼iíx¥oóôäáq¡èðøe
Lost
Photo by Dave Dugdale on Flickr